YLI 55-VUOTIAAT OVAT JÄÄNEET JALKOIHIN TYÖMARKKINOILLA

Silver 55+:n teettämän tutkimuksen mukaan varttuneemmalla työvoimalla ei ole lainkaan kiirettä eläkkeelle. Päinvastoin valtaosa yli 55-vuotiaista suhtautuu työntekoon vielä eläkeiälläkin myönteisesti. Enemmistöllä on erinomainen fyysinen ja henkinen terveys ja korkea motivaatio oppia uutta, eikä työuran jatkamiselle nähdä olevan esteitä.

Varttuneemman työvoiman tehokkaampaa työllistämistä edistävä henkilöstöpalveluyritys Silver 55+ tutki marras-joulukuussa 2020 yhdessä työeläkeyhtiö Elon ja LähiTapiolan kanssa 55–74-vuotiaiden suomalaisten työllistymistä. Tutkimuksesta käy ilmi, että työelämässä mukana pysyminen koetaan tärkeänä erityisesti työikäisten 55–64-vuotiaiden, mutta myös eläkeikäisten keskuudessa. Yhteensä 60 prosenttia tutkimuksen vastaajista suhtautuu työntekoon eläkeiällä melko tai erittäin myönteisesti.

–55–64-vuotiaiden ikäsegmentti on tänä päivänä todella erilainen, kuin luullaan. Enemmistöllä heistä on erittäin hyvä psyykkinen ja fyysinen jaksaminen sekä halua tehdä joustavasti tai osa-aikaisesti töitä ja kehittää aktiivisesti osaamistaan, kuten digitaalisia taitoja. Ikävä kyllä kyseinen ikäjoukko on kuitenkin usein ensimmäisenä vaarassa menettää työpaikkansa tai kokee haasteita uuden työn saamisessa, Seppo Niva, toimitusjohtaja ja perustaja, Silver 55+, sanoo.

Työuran jatkamiseen ei nähdä esteitä

Terveydentilan ei nähdä olevan este työuran jatkumiselle: 48 prosenttia vastaajista pitää fyysistä jaksamistaan ja 61 prosenttia henkistä jaksamistaan niin hyvänä, ettei se rajoita työntekoa lainkaan.

Myös halua itsensä ja osaamisensa aktiiviseen päivittämiseen löytyy 42 prosentilta vastaajista. Mielenkiintoa uuden oppimiseen osoittavat korostuneesti työikäiset 55–60-vuotiaat. Osaamisen kehittämistä pidetään tärkeänä, sillä sen koetaan antavan tärkeää sisältöä elämään. Samalla halutaan varmistaa ja vahvistaa omaa osaamistasoa nykyisissä työtehtävissä.

– Itsensä kehittäminen ja osaamisen päivittäminen on oleellista työurien jatkamiseksi. Yhteiskunnassa on laajasti haluttu ihmisten jatkavan työntekoa entistä pidempään, joten on hienoa, että yli 55-vuotiailta löytyy halukkuutta siihen, Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen sanoo.

Yli 55-vuotiaat ovat jääneet jalkoihin työmarkkinoilla

Työmarkkinoilla vallitseva virheellinen olettamus yli 55-vuotiaiden halukkuudesta jättää työelämä nopeasti taaksensa näkyy muun muassa varttuneemman väestön vähäisinä työllistymis- ja kouluttautumismahdollisuuksina sekä arvostuksen puutteena työpaikalla. Yhteiskunnan tarjoamia työllisyyspalveluja pidetään selvästi heikompana yli 55-vuotiaille kuin muille ikäryhmille, ja kolmanneksen mielestä yli 55-vuotiaille suunnattua koulutusta ei ole riittävästi tarjolla. Kolmannes tutkimuksen vastaajista myös kokee, ettei varttuneempaa työvoimaa arvosteta riittävästi.

– Tällä hetkellä hukkaamme yhteiskuntana valtavasti potentiaalia, jota yli 55-vuotiaista löytyy. Tämän ikäsegmentin huomiotta jättäminen työmarkkinoilla maksaa yhteiskunnallemme jopa satoja miljoonia euroja vuodessa menetettyinä verotuloina ja julkisen sektorin kasvaneina kustannuksina, Niva korostaa.

– Työnantajien olisi tärkeää panostaa siihen, että eri tilanteissa olevat ihmiset voisivat halutessaan työskennellä niin pitkään kuin mahdollista, ja tarjota koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia yhtäläisesti kaikille. Pidemmät työurat ovat niin yhteiskunnan kuin yksilön itsensä kannalta merkityksellinen asia, toteaa LähiTapiolan johtava asiantuntija Eija Prosi-Suuperko.

Tutkimustiedot perustuvat Silver Senior Oy:n tilaamaan ja yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa suunnittelemaan tutkimuskyselyyn, joka on toteutettu Taloustutkimus Oy:n internet-kuluttajapaneelissa marras-joulukuussa 2020. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1575 iältään 55–74-vuotiasta suomalaista. Otos on kansallisesti edustava.