TUTKIMUS:LÄHES 80% YRITYKSISTÄ PITÄÄ IKÄJOHTAMISEN MERKITYSTÄ TÄRKEÄNÄ OSANA IKÄSTRATEGIAA

Silver 55+’n teettämän työnantajatutkimuksen mukaan suomalaisista työnantajista 74 prosenttia kokee, että yli 55-vuotiailla on tärkeä rooli henkilöstötarpeidensa tyydyttämisessä tulevaisuudessa. Ikäjohtaminen eli kaiken ikäisten hyvä johtaminen nähdään myös tärkeänä tekijänä yrityskuvan muodostumisessa.

Varttuneemman työvoiman henkilöstöpalveluyritys Silver 55+ tutki tammikuussa 2021 yhdessä työeläkeyhtiö Elon ja LähiTapiolan kanssa yli 55-vuotiaiden suomalaisten työllistämistä työnantajien näkökulmasta. Tutkimus on jatkoa tammikuussa julkaistulle, yli 55-vuotiaille suunnatulle työntekijäkyselylle.

Tutkimukseen vastanneista työnantajista 66 prosenttia kertoo toimialansa arvostavan yli 55-vuotiasta työvoimaa melko tai erittäin paljon. Työnantajista 74 prosenttia pitääkin yli 55-vuotiaiden roolia tärkeänä tai erittäin tärkeänä yrityksensä henkilöstötarpeiden tyydyttämisessä myös tulevaisuudessa. Eri-ikäisten työntekijöiden tarpeiden ja odotusten huomioiminen eli ikäjohtaminen koetaan myös yrityksen ulkoisen imagon kannalta tärkeäksi enemmistössä yrityksiä (78 %).

– Tutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaiden vahvuuksia ovat kokemus työtehtävistä, laaja ammattitaito ja asiantuntemus sekä niin sanottu hiljainen tieto. Hyvä ikäjohtaminen painottaa nimenomaan sitä, että työyhteisössä tavoitteena on saada kaikkien vahvuudet käyttöön, Silver 55+’n toimitusjohtaja Seppo Niva sanoo.

Kolmanneksella työnantajista on aikomus työllistää yli 55-vuotiaita tulevan vuoden sisällä

Viimeisen kolmen vuoden aikana reilusti yli puolet työnantajista (66 %) on palkannut joukkoonsa yli 55-vuotiaita. Tällä hetkellä yritysten palkkalistoilla olevien yli 55-vuotiaiden osuus on reilu viidennes kaikista työntekijöistä. Tulevaisuuden rekrytointimahdollisuudet nähdään kuitenkin koronan varjostaman nykytilan valossa osittain epävarmana: yli puolet vastanneista yrityksistä (54 %) ei osaa sanoa, palkkaako tulevan vuoden aikana yli 55-vuotiasta työvoimaa. Poikkeuksellisista ajoista huolimatta kolmannes yrityksistä aikoo joka tapauksessa työllistää varttuneempaa työvoimaa seuraavan vuoden sisällä.

Yli 55-vuotiaiden vetovoimaisuuteen työmarkkinoilla vaikuttaa olennaisesti työntekijän terveys suhteessa työn vaatimuksiin. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa enemmistö varttuneesta työvoimasta arvioi, ettei oma fyysinen tai henkinen kunto rajoita työntekoa lainkaan. Myös työnantajista yli puolet näkee, ettei 55–64-vuotiailla ole ikänsä puolesta oleellisia fyysisiä rajoitteita työnteolle.

Yrityksillä mahdollisuudet tarjota työtehtäviä joustavasti

Yrityksistä 42 prosentilla on erittäin tai melko suuri tarve käyttää joustavia työaikoja ja tuntimääriä. Lisäksi jopa 80 prosenttia yrityksistä tunnistaa jonkinasteisen tarpeen joustavalle miehitykselle. Lähes puolilla yrityksistä on myös hyvät edellytykset tarjota yli 55-vuotiaille työntekijöille toivotunlaista työtä, jossa tämä voi pitkälti itse päättää tekemiensä työtuntien määrästä. Samalla joustavat työajat tuovat yrityksille itselleen rahallisia säästöjä. Esimerkki toimivasta mallista edellä mainitun tarpeen toteuttamiseen on vuokratyö, jota yrityksistä käyttää tällä hetkellä 34 prosenttia.

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että joustava työ soveltuu erityisen hyvin eläkkeen ohella tehtäväksi, mutta myös 55–64-vuotiaista osa on kiinnostuneita joustavasta työskentelystä. Yhtenä haasteena yli 55-vuotiaiden työntekijöiden ja työnantajien kohtaamiselle nähdään kuitenkin yhteiskunnan tarjoamat työllisyyspalvelut ja työllistymistuet: yrityksistä 37 prosenttia kokee kyseisten palveluiden olevan huonolla tai melko huonolla tolalla.

– Työntekijöille ja työnantajille suunnatut Työstä Elinvoimaa -tutkimuksemme osoittavat molemmat selkeästi sen, että yli 55-vuotiailla on halua, kykyä ja osaamista pysyä työelämässä pitkään sekä jatkaa työntekoa vielä eläkkeellä ollessaankin. Työntekijöiden ja yritysten kohtaantoa voidaan tutkimusten mukaan parantaa panostamalla lyhytkestoisiin täsmäkoulutuksiin, jotka ovat suoraan yhteydessä yrityksen omiin tarpeisiin, Niva toteaa.

Tutkimustiedot perustuvat Silver Senior Oy:n tilaamaan ja yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa suunnittelemaan työnantajatutkimukseen, joka on toteutettu puhelin- ja verkkokyselynä tammikuussa 2021. Tutkimukseen vastasi yli 300 yritystä. Kysely on jatkoa tammikuussa 2021 julkaistulle Työstä elinvoimaa -työntekijätutkimukselle.

Lisätiedot:

Seppo Niva, toimitusjohtaja, Silver 55+, seppo.niva(a)silversenior.fi, p. 040 5883580